Förslag om Skolverkets föreskrifter om kommuners uppgiftsskyldighet för underlag till rikssprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan m.m.

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.