Förslag till ändrade bestämmelser för fiske efter lax, öring och har m.m. i vattendrag i Norrland

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag