Förslag till ändrade föreskrifter om avgifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2019-72, har remitterats till Regelrådet.

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Den aktuella remissen omfattas av samrådsskyldigheten. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.