Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Rubricerat ärende, ert dnr 641-1593-09, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antalet remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.