Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)

Remissen från Transportstyrelsen är en komplettering av tidigare remitterat ärende TSF 201-530. Regelrådet yttrade sig över den remissen den 22 januari 2013 i Regelrådets ärende N2008:5/2013/20. De ändringar som nu har anförts utöver vad som tidigare remitterats medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende