Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2005:12) om bidrag till potatisstärkelsetillverkare

Rubricerade ärende, 53-12194, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.