Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67§ djurskyddsförordningen (1988:539)

Rubricerade ärende, diarienummer 6.2.18-17793/2018, har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att Jordbruksverket har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.