Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.