Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.