Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.