Förslag till ändring av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2007:13) och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

Rubricerade ärende, diarienummer 12-745-14, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

 

Taggar:

Ledningssystem