Förslag till ändring av Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/2363, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.