Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2021:53, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.