Förslag till ändring i bilagor i föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag