Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena

Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Rubricerade ärende, ert diarienummer 13-2940-10, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.