Förslag till ändring i föreskrifter (2014:4) om livsmedelsinformation

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/01503, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.