Förslag till ändring i föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3047/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.