Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2006:8) Provning med över- eller undertryck

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-012427, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.