Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2021/022108, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.