Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-6054, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 13 mars 2020 med angiven svarstid kl. 10 den 16 mars 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.