Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper; gränsvärde för krom (VI)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H19-05821, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har Kemikalieinspektionens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens direktiv (EU) 2018/725 av den 16 maj 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.