Förslag till ändring i föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.1.1-2020-054028, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.