Förslag till ändring i föreskrifter med anledning av införandet av begreppet elväg

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19EV2453, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.