Förslag till ändring i föreskrifter om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Rubricerade ärende, ert diarienummer 02505-2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.