Förslag till ändring i föreskrifter om kursplaner i två skolformsdelar inom komvux

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.