Förslag till ändring i föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-100890, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, såvitt kan bedömas, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.