Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att författningsförslaget avser avgiftsnivåer. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag