Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.5.16-05685/2021, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.