Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 8 september 2021 med angiven svarstid den 17 september 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Djurhälsa