Förslag till ändring i föreskrifter SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1-38063/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

celler vävnader