Förslag till ändring i förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation respektive förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/01291/SPN, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.