Förslag till ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, i yrkestrafikförordningen (2012:237) samt i taxitrafikförordningen (2012:238)

Förslaget medför, i de delar som omfattas av Regelrådets granskning, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.