Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (1999:24) om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-12548/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.