Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Rubricerade ärende, ert diarienummer 23-2775/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. De delar av förslaget som utgör allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.