Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-12108/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.