Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-12498/09, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som inkommit på senare tid avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.