Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Remissen omfattar förslag om införlivande av kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU om åtgärder för att underlätta erkännande av recept som utfärdats i annan medlemsstat. Förslaget innebär att recept utfärdade i Sverige med större säkerhet än i dag ska erkännas i andra EES-länder vilket förbättrar tillgängligheten till läkemedel. Möjligheten att få recept utfärdade i andra EES-länder expedierade i Sverige ska också underlättas. Genom förslaget införlivas EU:s genomförandedirektiv i svensk rätt genom ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Av förslaget till föreskrifter framgår vilka ytterligare uppgifter som ska anges på receptet