Förslag till ändring i Skolverkets (SKOLFS 2012:4) föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende