Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av levande djur

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.