Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor

Förslaget medför, såvitt kan bedömas, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.