Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar, m.m.

Förslaget medför, såvitt kan bedömas, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.