Förslag till ändring i Tranpsortstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:44) om sjövägsregler

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSS 2009-2759, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

sjövägsregler