Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Remissen innehåller förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Transportstyrelsens förslag är en anpassning till utbildningskraven i den av International Maritime Organisation (IMO) beslutade International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW, Manila konventionen) som träder i kraft den 1 juli 2013. Till de utbildningar som berörs hör bl.a. befintliga grundkurser rörande specialbehörigheter respektive certifikat för olje- och kemikalielasthantering, utbildning för certifikat för sjukvårdare respektive grundläggande sjukvårdsutbildning . Vidare ges förslag om nya fortbildningskurser för att uppfylla konventionens krav på sjöpersonal att i vissa fall genomgå fortbildning med femårsintervall. Förslaget omfattar även ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter till följd av två nya utbildningar vilka är framtagna som en del av implementeringen av den år 2006 reviderade Maritime Labour Convention (MLC, sjöarbetskonventionen). Dessa utgörs av kockcertifikat och utbildning för ansvarig person för matlagning då kock inte finns ombord. Slutligen innebär förslaget ändringar av redaktionell karaktär.

Det finns cirka 50 redare som direkt berörs av de föreslagna ändringarna, ytterligare 130 skärgårdsredare berörs i de fall de har sjöpersonal med konventionsgrundande behörighetsbevis eller certifikat. Det finns sammanlagt ett 30 tal-utbildningsanordnare och cirka 18 900 sjöpersonal som omfattas av Transportstyrelsens reglering.