Förslag till ändring i tre föreskrifter om certifiering och märkning av utsäde

Rubricerade ärende, era diarienummer 3.6.16-00889/2020, 3.6.16-00890/2020 och 3.6.16-00891/2020, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.