Förslag till ändringar bland annat i föreskrifter om kapitaltäckning för mycket stora värdepappersbolag

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag