Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) med anledning av ändrade BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska industrin samt järnmalmsindustrin

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Kommissionens genomförandebeslut 2016/1032/EU respektive 2016/902/EU. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.