Förslag till ändringar i vissa av Skolverkets föreskrifter med anledning av bl.a. att vissa skolformer byter namn

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag