Förslag till föreskrift om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen

Förslag till föreskrift om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen Rubricerade ärende, diarienummer 31-10592/11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.