Förslag till föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-14426, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.