Förslag till föreskrifter för det planerade naturreservatet Maljan, Ånge kommun

Rubricerade ärende, diarienummer 511-3715-04 har remitterats till Regelrådet. De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.